A Társaság alapszabálya | Statuto

Lo Statuto della Società Dantesca Ungherese viene riportato sul presente web-site solo in ungherese

 

A MAGYAR DANTISZTIKAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

 A Magyar Dantisztikai Társaság (a továbbiakban: Társaság) alapító tagsága 2004. május 7-én, az ELTE Filozófia Intézetében (1088. Budapest, Múzeum krt.4/I.), alakuló közgyűlésén alapszabályát az itt következőkben állapította meg:

 Általános rendelkezések

 1.

A Társaság neve: Magyar Dantisztikai Társaság.

Rövidített neve: MDT

Idegen nyelvű elnevezése: Società Dantesca Ungherese

A Társaság az 1989. II. tv.-ben foglaltaknak megfelelően létrejött egyesület, és mint ilyen: jogi személy.

Székhelye: az ELTE Filozófia Intézet: 1088. Budapest, Múzeum krt.4/c.

Működése kiterjed az ország egész területére.

Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból, illetve pályázati támogatásokból fedezi.

 A Társaság célja

 2.

A Társaság célja: a magyarországi Dante-kutatások összehangolása, Dante összes művei magyar kommentárjának elkészítése, valamint a hazai kutatások eredményeinek nemzetközi képviselete.

 

A TÁRSASÁGI TAGSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE

3.

3.1. A Társaság tagja lehet minden olyan természetes személy, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, az alapszabályt aláírja és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósításában való részvételre és a tagdíj megfizetésére.

3.2. A Társaság pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, aki adományaival segíti a Társaság munkáját, de abban tagként nem kíván részt venni.

3.3. A társasági tagság megszűnik a tag halálával, kilépésével vagy kizárással.

3.4. A kilépést írásban kell közölni a Társaság valamelyik tisztségviselőjével.

3.5. A közgyűlés titkos, minősített szótöbbséggel meghozott határozattal kizárhatja a Társaságnak azt a tagját, aki az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét, illetve méltatlanná válik a tagságra.

 

A tagok jogai és kötelezettségei

4.

4.1. A Társaság minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, részt vehet tevékenységében, rendezvényein, valamint a Társaság működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult közgyűlés döntéshozatalában. A szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja, választhat és megválasztható a Társaság tisztségviselőjének.

4.2. A Társaság tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat megfizetni, továbbá köteles tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósítása érdekében a közgyűlés által meghatározott konkrét programok szerint.

 

A Társaság  szervei: közgyűlés és tisztségviselők

5.

5.1 A Társaság legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összessége, amely a Társaságot érintő minden kérdésben dönthet. A közgyűlést az elnökség hívja össze. A közgyűlésre mindentagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább tizenöt nap időköznek kell lennie. Évente egyszer rendes közgyűlést kell tartani, és rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmada azt - a cél megjelölésével - igényli, vagy a tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja.

5.2. A közgyűlés határozatképes, ha a tagok 50 %-a + 1 fő jelen van. Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlést az eredeti - határozatképtelenség miatt elmaradt - közgyűlés időpontját követően 15 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti közgyűlés meghívójában is megjelölhető.

5.3. A közgyűlés - eltérő rendelkezés hiányában - határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A közgyűlés a tisztségviselőket (vezetőket) titkos szavazással választja meg.

5.4. Mind a közgyűlés, mind az elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet aláírja az elnökség jelenlévő minden tagja, közgyűlés esetén további erre kijelölt két tag.

5.5. A közgyűlést levezető elnök a közgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe, a bejegyzést a jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag hitelesíti. A határozat csak ezt követően válik érvényessé.

5.6. Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik a tisztségviselők, ügyintéző- és képviselő szervek megválasztása, az alapszabály megállapítása, jóváhagyása és módosítása, az évi költségvetés megállapítása és a Társaság más Egyesülettel való egyesülésének, illetőleg feloszlásának a kimondása. Az alapszabály módosításához, tag kizárásához és a Társaság feloszlásának (egyesülés, megszűnés) kimondásához a jelenlévő tagok kétharmadának szavazata (minősített többség) szükséges.

5.7. A Társaság képviseletét a közgyűlés által választott 3 főből álló Elnökség látja el. Az Elnökség tagjai maguk közül választanak elnököt, elnökhelyettest és titkárt .A közgyűlés mind az Elnökség tagjait, mind a tisztségviselőket (képviselőket) 5 évre választja.

5.8.. Két közgyűlés közötti időben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a közgyűlés hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen az elnökség köteles beszámolni.

5.9. Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

5.10. Bármely, az Elnökség döntésében érdekelt egyéb személyt, szervet, az ülésre lehetőség szerint meg kell hívni.

5.11. Az Elnökség jogosult a Társaságot terhelő kötelezettségek (szerződések) és illető jogok vállalásáról dönteni, mely döntéseiről a közgyűlést illetőleg a tagokat tájékoztatni tartozik.

5.12. Az Elnökség csak mindhárom tag jelenléte esetén határozatképes. Az Elnökség szükséghez képest - de legalább évente négyszer - tart ülést, melyet az elnök hív össze. Az Elnökség ülésére mindentagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a ülés napja között legalább 7 nap idő teljen el.

5.13. Az elnök jogai és kötelességei:

– a közgyűlés összehívása

- a kezelők elszámoltatása a tagság pénzéről

– a kiadások számláinak ellenőrzése

– megbízólevél kiadása pénzügyek intézéséhez

– harmadik személyekkel való szerződések megkötése a közgyűlés határozatainak megfelelően.

– a tagságtól, illetve harmadik személyektől bármely címen befolyt összeg kezelése, illetve felhasználásának ellenőrzése,

– a Társaság tevékenysége során keletkezett dokumentációk ellenőrzése.

5.14.  Az elnökhelyettes jogai és kötelességei:

– az elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesítheti az elnököt,

– az elnök három hónapot meghaladó akadályoztatása esetén azonban a teljes hatáskörű helyettesítéshez a közgyűlés hozzájárulása is szükséges.

5.15. A titkár jogai és kötelességei:

-- a Társaság érdemi munkájának előkészítése, szervezése és dokumentálása

– a Társaság pénzállományának kezelése, nyilvántartása, a pénzügyi beszámoló elkészítése

 

A Társaság képviselete

6.

A Társaság képviseletére az elnök, az elnökhelyettes és a titkár jogosultak olymódon, hogy a Társaságra kötelezettségeket keletkeztető jogviszony létrejöttéhez az Társaság részéről bármelyik két képviselő aláírása szükséges. Ugyanígy rendelkeznek a képviselők a Társaság számlája felett is.

 

A Társaság vagyona, gazdálkodása

7.

7.1. A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés a Társaság vagyonát képezi. A Társaság vagyona oszthatatlan. A társasági tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot a Társaság vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg.

7.2. A Társaság a tagok által befizetett tagdíjakból, a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekkel gazdálkodik. A Társaság gazdálkodása során nyereségre nem törekszik.

7.3. A tagsági díjakat a Társaság elsősorban fenntartási és ügyviteli költségek, valamint a Társaságot terhelő járadékok és adók megfizetésére használja fel.

7.4. A Társaság éves költségvetés alapján gazdálkodik. A Társaság tartozásaiért saját vagyonával, míg a tagság csak esedékes tagdíjbefizetése mértékéig felel.

7.5. A Társaság megszűnése esetén vagyonáról az alapszabály vagy a közgyűlés rendelkezik.

7..6. A Társaság működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével a képviselő a Társaság gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít.

7.7. A Társaság céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, és az elfogadott támogatást a lehető leghatékonyabban az elérni kívánt cél megvalósítására fordítja.

 

Vegyes rendelkezések

8.

A Társaság bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.

 

9.

A Társaság politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat, továbbá országgyűlési képviselőjelöltet nem állított és nem támogatott a választásokon, és a továbbiakban sem fog.

 

10.

A Társaság tevékenységét a Modern Filológiai Társasággal szoros együttműködésben fejti ki.

 

11.

A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt az egyesülésekről szóló 1989. évi II. tv. rendelkezései, a Ptk.61-64. §§, valamint a később meghozandó közgyűlési határozatok az irányadók.

Ezt az alapszabályt a Társaság 2004. május 7-én összehívott közgyűlésen fogadta el.

 

 

Kelt Budapesten, 2004. június 20-án

 

 

Kelemen János                              Mátyus Norbert                                    Takács József

1053 Bp. Veres P. u. 33                1041 Bp. Károlyi I. u. 24                      1011 Bp. Vám u. 2

 

ELTE Bölcsészettudományi Kar Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék
1088 Budapest Múzeum krt. 4/c II. em.

 

Quaderni Danteschi